Om du söker efter information om t.ex. ett symptom kan du i vänstra kolumnen klicka på första bokstaven på det ord du söker eller skriva in ordet i "sök" högst upp till höger.

Varje artikelsida har en direktlänk för att söka efter terapeuter som behandlar de aktuella symptomen.

A

Acceptance and Commitment Therapy - ACT

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en vetenskapligt förankrad psykoterapeutisk metod och en ny form av kognitivbeteendeterapi, KBT. Terapiformen är en del av den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi” vilken kännetecknas av fokus på psykologiska fenomens funktion och den kontext de sker i. Läs mer

ADHD

ADHD är ett funktionshinder som innebär att man har problem med uppmärksamheten och att kontrollera sina impulser. Ungefär hälften av de barn som har adhd har kvar sina problem i vuxen ålder. Vilka uttryck de tar sig kan variera. Läs mer

Agorafobi

Ungefär hälften av alla människor som lider av ångestsyndrom drabbas också av så kallad agorafobi. "Agora" är grekiska och betyder "torg". Med grekiskans "torg" menas inte en stor öde plats, utan en marknadsplats full med folk och en intensiv handel, ungefär som på dagens stormarknader. Läs mer

Alkoholberoende

Alkoholproblem är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. Ett tecken på beroende är att du tål mer och mer. Det finns olika behandlingsmetoder mot alkoholism. I Sverige beräknar man att mellan 300 000 och 500 000 personer har alkoholproblem, men få söker vård för sina problem. Läs mer

Anorexia nervosa (Anorexi)

Anorexia nervosa, nervös aptitlöshet, drabbar främst flickor i åldern 12-20 år. Anorexia nervosa kan börja som en oskyldig bantningsperiod där bantningen inte upphör utan övergår i självsvält. De två vanligaste ätstörningarna hos unga människor är anorexia nervosa och bulimia nervosa. Läs mer

Aspergers syndrom hos barn

Aspergers syndrom hos barn kännetecknas av att barnet bland annat har bristande inlevelseförmåga, begränsade intressen och svårt att koncentrera sig. Barnet har också svårt att samordna sina rörelser. Aspergers syndrom är ofta ärftligt. Läs mer

B

Barn -och ungdomsterapi

Vad är psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi? Det psykoterapeutiska arbetet utgår från psykoanalytisk teori och modern utvecklingspsykologi. Exempelvis är objektrelationsteori och anknytningsteori betydelsefulla då de fokuserar på individens utveckling i samspel med viktiga andra. Läs mer

Bildterapi

Vad är bildterapi? Bildterapi / bildpsykoterapi räknas till konstnärliga terapier och är en psykoterapeutisk behandlingsform som integrerar bildskapande och terapeutiska samtal. I den målade bilden gestaltar klienten sina känslor, tankar och upplevelser med ett symboliskt ordlöst språk via färg och form. Läs mer

Borderline personlighetsstörning

Borderline personlighetsstörning yttrar sig på olika sätt. Förenklat kan man beskriva personer som är drabbade med att de ofta känner sig arga, deprimerade, olyckliga och från och till har mycket ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet. Läs mer

Bulimia nervosa (Bulimi)

Bulimia nervosa är en ätstörning. Den som har bulimia nervosa hetsäter i perioder och känner en stark längtan efter mat och godis. De två vanligaste ätstörningarna hos unga människor är anorexia nervosa och bulimia nervosa. Läs mer

D

DBT (Dialektisk Beteendeterapi)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för behandling av personer med Borderline personlighetsstörning (BPS). Vid de problem en person med BPS har räcker det inte att få en intellektuell förståelse och lära sig tänka annorlunda. Läs mer

Depression

Det är naturligt att känna sig nedstämd ibland. Men om man känner sig djupt nedstämd under en längre period kan man ha fått en depression. Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män får någon gång i livet en depression som kräver medicinsk behandling. Läs mer

Depression i samband med förlossning (Postnatal depression)

Depression i samband med förlossningen är ett problem som påverkar en av tio kvinnor. Den kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen. Det kan ta tid innan en depression går över, men alla blir bra efter stödsamtal och/eller behandling. Läs mer

Dyslexi (Läs och skrivsvårigheter)

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är ett funktionshinder som innebär att du har problem med att läsa och/eller att skriva. En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Själva dyslexin kan inte behandlas, men hjälpmedel kan underlätta tillvaron. Läs mer

E

EMDR

EMDR är en förkortning av "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ". Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Läs mer

Ensamhet

Behovet av gemenskap är grundläggande mänskligt. Alla känner vi oss ensamma då och då. Ibland kan ensamheten bli extra smärtsam, pågå under längre tid och kännas bottenlös. Då är det svårt att ta sig ur känslan och den påverkar hela vardagen. Läs mer

Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi • Vilar på existensfilosofisk grund, har påverkats av och utvecklats ur den existentiella psykologin och filosofin, där livet viktigaste frågor har belysts på ett nyanserat och mångfasetterat sätt av ett stort antal filosofer under årens lopp. Läs mer

F

Familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. Familjeterapi introducerades i Sverige redan i slutet av 1960-talet, och har sedan dess utvecklats och fått en bred spridning över hela landet. Läs mer

Fibromyalgi

Fibromyalgi kännetecknas av molande värk, ömhet och trötthet i musklerna på flera ställen i kroppen. Särskilt i nacke, axlar, nedre delen av ryggen eller i händer och fötter. Du kan även känna dig trött, ha problem med magen eller huvudvärk. Läs mer

G

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans Generalized Anxiety Disorder, innebär att en person har en närmast ständig okontrollerbar oro och ängslan som påverkar hela livet. Vem som helst kan känna oro eller bli ledsen och trött av motgångar och påfrestningar utan att lida av generaliserat ångestsyndrom. Läs mer

Gestaltterapi

Under 1950-talet utvecklades en ny form av psykoterapi som fick namnet gestaltterapi. Gestalt är ett tyskt ord som betyder helhet. Gestaltterapin är en så kallad humanistisk terapiform. Där andra betraktade människan antingen som förutbestämd av sina drifter och sin historia eller som ett tomt ark som kan fyllas med vad som helst, betonade Gestalt istället människans frihet och strävan efter att skapa mening i sitt liv. Läs mer

Gruppterapi

I gruppterapi träffas vanligen sex-åtta deltagare en gång i veckan under en och en halv timmes tid. Deltagarna brukar om möjligt väljas ut så att de inte känner varandra tidigare och inte har någon kontakt utanför gruppen. Läs mer

H

Hypnos

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Läs mer

Hypnosterapi

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Läs mer

Hypokondri (Inbillningssjuka)

Hypokondri kallades tidigare för inbillningssjuka, eftersom den drabbade inte har den sjukdom som han eller hon oroar sig för. Själva hypokondrin är inte inbillad och tillståndet kan orsaka ett stort lidande, men det är inte en kroppslig åkomma utan ett psykiskt problem som ligger bakom. Läs mer

Höst och vinterdepression

Höst- och vinterdepression eller SAD (Seasonal Affective Disorder) är en naturlig men ovanligt kraftig reaktion på den mörka årstiden. Ingenting känns roligt och det är svårt att koncentrera sig. Orsaken till SAD är att våra ögon inte utsätts för tillräckligt med ljus under dessa årstider, men brist på ljus behöver inte vara den enda orsaken. Läs mer

J

Jungiansk psykologi/Analytisk psykologi

Målet med Jungiansk/analytisk psykologi är för individen att bli tillfreds med en mental värld styrd av "arketyper". I denna process är mötet med individens undermedvetna centralt. Det undermedvetna ger sig tillkänna via symboler som finns överallt i livet: I drömmar, konst, religion och de symboliska dramer vi spelar upp i våra relationer. Läs mer

K

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Tonvikten i kognitiv beteendeterapi, KBT, ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. Detta är en annan typ av terapi än den psykodynamiska, och har en annan grundsyn. Läs mer

KPT (Kogntiv Psykoterapi)

En grundidé i kognitiv psykoterapi är att våra tankar, känslor och handlingar är ett resultat av vårt sätt att uppfatta och bearbeta inkommande information. Tidigt i vårt liv skapar vi utifrån erfarenheter och inre föreställningar om omvärlden olika mönster. Läs mer

Kriser

Kriser kan drabba de allra flesta någon gång i livet om vi utsätts för allvarliga psykiska påfrestningar. De kan bero på att en nära anhörig dör, att man upplever en katastrof eller att något oförutsett inträffar. Läs mer

Kroniskt trötthetssyndrom

Du som har kroniskt trötthetssyndrom känner dig mycket svag och utmattad och har upplevt det under ett halvår eller mer. Du kan ha infektionskänsla och värk i kroppen. Trots att du sover lyckas du inte återhämta dig. Läs mer

L

Legitimationer

Legitimerad psykoterapeut och legitimerad psykolog är skyddade titlar, därför har vi kontrollat uppgifterna kring terapeuternas legitimation/-er. Terapeuterna som har en legitimation i sin titel har vi verifierat utifrån uppgifter från Socialstyrelsen. Läs mer

M

Manodepressiv sjukdom (Bipolär sjukdom)

Manodepressiv sjukdom, som även kallas bipolär sjukdom, innebär att man drabbas av återkommande maniska och depressiva sjukdomsperioder. De flesta som har sjukdomen kan fungera normalt mellan sjukdomsperioderna. Läs mer

Mindfulness

Begreppet mindfulness kommer ursprungligen från Buddhismen, där mindfulness (pali: sati) är en del av den åttafaldiga vägen och odlas som en nyckelkomponent i meditation och sinnesnärvaro. Från 1990-talet och framåt har begreppet lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering, t.ex. Läs mer

N

Nedstämdhet

Känslor av nedstämdhet, oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet. Ibland är det vissa händelser som gör att man känner sig nedstämd. Det kan till exempel vara en nära anhörig som har gått bort, en kärleksrelation som har tagit slut eller problem med ekonomin. Läs mer

Nedstämdhet hos unga

Nedstämdhet hos barn och ungdomar kan orsakas av motgångar av olika slag. Ett barn som känner sig nedstämt kan visa symtom på oro och ångest. Prata med någon du känner förtroende för. Det finns också hjälp att få av vården och i samhället. Läs mer

Neuropsykologi

Neuropsykologi är den vetenskapliga studien av förhållandet mellan hjärnans funktioner och beteende. Med hjänans funktioner menas här fysiologiska, biokemiska och morfologiska variabler, medan man med begreppet beteende avser olika upplevelser, känslor, tankar och utåtriktade handlingar. Läs mer

P

Paniksyndrom

Panikattacker är avgränsade perioder av intensiv rädsla eller obehag. Mest utmärkande symtom under en attack är hjärtklappning, andnöd, yrsel och en känsla av att förlora kontrollen eller dö. Det är vanligt att någon gång under livet uppleva en panikattack utan att det leder till ytterligare konsekvenser. Läs mer

Postraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba den som varit med om något traumatiskt som påverkar ens liv. Traumat kan vara misshandel, våldtäkt eller en olycka. Du kan ha upplevt krig, övergrepp eller andra allvarliga händelser. Läs mer

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, hos barn och unga

Vissa traumatiska händelser kan upplevas som så svåra att barnet inte klarar av att ta sig igenom krisen utan drabbas av psykiska symtom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det bästa sättet för ett barn att komma över en traumatisk händelse är föräldrarnas eller någon annan viktig vuxens möjlighet att hantera det som har hänt. Läs mer

Psykoanalys

Psykoanalys är en behandlingsmetod som syftar till att starta en djupgående förändringsprocess i hela personligheten. Dess främsta mål är ökad självkännedom. Vid många slags psykiska störningar och sjukdomar är psykoanalys en unik hjälp till bearbetning och förändring. Läs mer

Psykoanalytisk parpsykoterapi

Psykoanalytisk parpsykoterapi är en psykoterapiform där fokus ligger på parets relation och på den känslomässiga och ofta omedvetna innebörden i parets svårigheter. Uppmärksamhet ägnas åt partnervalet, och de behov som detta uttrycker, samt individernas och parets historia som en bakgrund till den aktuella situationen. Läs mer

Psykodynamisk psykoterapi - PDT

En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Läs mer

Psykos

En psykos kan beskrivas som ett allvarligt psykiskt tillstånd då man upplever verkligheten på ett annat sätt än andra. De allra flesta av oss kan skilja på egna tankar och när andra talar till oss. Vi har en klar uppfattning om vår person och kan skilja den från andra. Läs mer

R

Rorschachmetoden

Rorschach-testets tio tavlor härrör från 1920-talet. Sedan dess har metoden utvecklats och använts enligt olika riktningar och skolor. På 1970-talet gjorde John Exner i USA en sammanställning och utveckling av de olika traditionerna och kallade sin version A Comprehensive System. Läs mer

S

Schizofreni

Schizofreni är en beteckning på ett psykostillstånd som varar mer än ett halvår. För att behandla schizofreni behövs både ett psykologiskt stöd, en bra behandlingsmiljö och medicin. Schizofreni gör det svårt att pröva sina egna tolkningar av sådant man ser och hör, vilket leder till vanföreställningar. Läs mer

Sexberoende

Sexberoende kan ta sig uttryck som tvångsmässigt tänkande på sex, ett inre tvång att utföra sexuella aktiviteter eller sexvanor som för med sig stora problem eller risker. Behandlingen är inriktad på att bryta mönster som kan vara skadliga och stärka den friska sexualiteten. Läs mer

Självmord

Självmord hänger ofta ihop med en personlig kris, missbruk eller psykisk sjukdom. Risken att en person som har försökt begå självmord försöker igen är mycket stor. Ta därför hot eller tankar på självmord på allvar. Läs mer

Självmordstankar

Många har någon gång känt en önskan att inte leva längre. För de flesta är önskan bara en flyktig tanke som snabbt glöms bort, men för andra blir tanken kvar. Tankar på självmord kan dyka upp i personliga krissituationer som skilsmässa, förlust av arbete, problem i skolan, förlust av en nära anhörig, ekonomiska problem, ensamhet eller vid depression. Läs mer

Skära sig (Självskador)

Att skära sig medvetet med vassa föremål är ett tecken på att man inte mår bra. För att bryta ångesten och depressionerna måste man söka vård. Säkert skulle människor ha svårt att förstå varför. Du uppfattas ju som så trevlig, omtyckt och duktig. Läs mer

Social Fobi

En person med social fobi får ångest av att stå i centrum för andra människors uppmärksamhet. Det finns en rädsla för att bli granskad och förödmjukad genom att göra bort sig, så att det blir genant och pinsamt. Läs mer

Specifik Fobi

En fobi är en starkt överdriven rädsla för en sak eller en situation. Denna rädsla kan övergå i en panikattack när man utsätts för det man är överdrivet rädd för. Vanliga fobier är rädsla för olika djur, naturföreteelser, skador eller trånga utrymmen. Läs mer

Speed Shrinking

Speed Shrinking har sina rötter i New York och går ut på att personer får möjligheten att samtala med en rad olika psykoterapeuter under en kort tid. Varje samtal varar i 3-5 minuter, sedan byter man psykoterapeut. Läs mer

Spelberoende

Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sin lust att spela och spelandet påverkar hela den beroendes liv; relationer, ekonomi och arbete. Det är ett allvarligt beroendetillstånd som har likheter med alkohol- och narkotikaberoende. Läs mer

Stress

Stress är en instinktiv försvarsreaktion som alltid funnits hos människan. Den kan liknas vid att kroppen slår på alarmsystemet. Om stressen blir långvarig kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt att du tar dig tid att varva ner för att kunna återhämta dig. Läs mer

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter kan alla människor få då och då. Sömnproblem är vanligare bland kvinnor än män. Sömnen behöver vi för att kropp och hjärna ska få vila och möjlighet att återhämta sig samt för att hjärnan ska bearbeta intryck. Läs mer

T

Tinnitus

Tinnitus är ett vanligt förekommande fenomen. Tinnitus innebär att man hör ljud som inte har någon känd ljudkälla. Ljudet kan till exempel vara tjutande, susande, pysande, brummande eller metalliskt. De flesta med tinnitus upplever en högfrekvent ton, men man kan också uppleva flera olika ljud. Läs mer

Tourettes Syndrom

Tourettes syndrom hos barn innebär att barnet har så kallade tics. Tics betyder att barnet gör ofrivilliga rörelser och ger ifrån sig plötsliga ljud. De flesta barn med tics har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva och har svårt att kontrollera sina impulser. Läs mer

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom kännetecknas av tvångstankar eller tvångshandlingar, oftast både och. Tvångstankar är återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra eller omöjliga att slå bort. Vanliga tankar är ”tänk om……”: tänk om jag har glömt spisen på, tänk om det börjar brinna, tänk om jag har fått en smittsam sjukdom, tänk om jag sticker en kniv i mitt barn och så vidare. Läs mer

Å

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara och har, liksom smärta, en överlevnadsfunktion och varnar oss för farliga situationer. Symtomen vid ångest rymmer ett brett spektrum av känslor, alltifrån ängslan och oro till fruktan och panik. Läs mer

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp