Postraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba den som varit med om något traumatiskt som påverkar ens liv. Traumat kan vara misshandel, våldtäkt eller en olycka. Du kan ha upplevt krig, övergrepp eller andra allvarliga händelser. En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är kognitiv beteendeterapi.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder, orsakas av ett överväldigande trauma (svår händelse) som inneburit livsfara eller en grav kränkning av en persons fysiska integritet.

Den utlösande händelsen kan vara rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer, traumatiska operationer eller förlossning, tortyr eller krigshändelser.

Traumat kan vara personligt, som vid misshandel i hemmet, eller opersonligt, som vid en olycka. Det centrala symtomet är att den traumatiska händelsen återupplevs, förknippat med skräck eller vrede. Återupplevandet kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat.

Posttraumatiskt stressyndrom omnämns i många sammanhang men:

  • Alla psykiska besvär efter ett trauma är inte posttraumatiskt stressyndrom.
  • De flesta som utsätts för trauma utvecklar inte posttraumatiskt stressyndrom.
  • Många som får diagnosen förbättras spontant, det vill säga utan behandling.

Symtom

Symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom uppträder vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen, men ibland kommer symtomen först efter månader eller år.

För många går symtomen över av sig själv. Cirka 40 procent av dem som utvecklat posttraumatiskt stressyndrom en månad efter ett trauma har inte längre symtom ett år senare.

Huvudsymtom vid posttraumatiskt stressyndrom:

  • Återupplevande i form av återkommande, påträngande minnesbilder av den traumatiska händelsen. I vaket tillstånd eller i form av mardrömmar.
  • Undvikande innebär att den drabbade försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat. Det kan leda till att personen isolerar sig från familj, vänner och arbetskamrater.
  • Överdriven vaksamhet och minnesförlust. Den överdrivna vaksamheten innebär onormal lättskrämdhet, irritabilitet, omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och sömnstörning.
  • Minnesförlusten, som kan vara total, är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

Behandling

Posttraumatiskt stressyndrom är ett komplext tillstånd som kräver en genomtänkt och konsekvent genomförd behandling. Personens sociala nätverk spelar en stor roll för möjligheten att kunna bearbeta ett trauma normalt.

En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen kan bestå i att dels återskapa de traumatiska minnena, dels besöka de platser och situationer som påminner om traumat. Genom att under kontrollerade förhållanden återuppleva det inträffade i minnet under successivt längre tid försvagas ångestreaktionen i takt med att tidsperioderna för exponering för det traumatiska minnet ökar.

En annan metod är Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Återskapande av de traumatiska minnena kombineras med samtidiga växlande rörelser, oftast ögonrörelser. Aktuella studier visar att ögonrörelser inte är avgörande för att uppnå behandlingsresultat.


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp