Har du klagomål på din terapi

HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. Nämnden består av nio ledamöter. Ordföranden är jurist med erfarenhet som domare och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och sjukvården.

Vem får göra anmälan till HSAN?

Den som är eller varit patient får göra anmälan till HSAN. Om patienten inte själv kan göra anmälan, får anmälan i stället göras av en närstående. Är patienten själv i stånd att göra anmälan godtas således inte anmälan av närstående. Till närstående räknas t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och syskon. Den som har rätt att göra anmälan kan också uppdra åt någon annan person att föra hans/hennes talan med stöd av fullmakt. Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan också göra anmälan till HSAN.

Hur ska anmälan se ut?

Anmälan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original.

Anmälan kan göras på blankett men är inget krav.

I anmälan skall anges vilken undersökning, vård eller behandling som avses, när och var den ägde rum, om möjligt vem som har begått fel och vad du anser har varit fel.

Den som anmälts måste av HSAN ha fått underrättelse om anmälan inom två år från det felet begicks. I annat fall har disciplinärt ansvar förfallit (preskriberats).

Din anmälan till HSAN är enligt huvudregeln offentlig, men den kan undantagsvis sekretessbeläggas. HSAN:s beslut är alltid offentliga. I övrigt råder vanlig hälso- och sjukvårdssekretess.

Vad händer med din anmälan

HSAN skickar som regel över din anmälan till den som blivit anmäld. Den anmälde får tillfälle att ge sin syn på saken. Du får därefter tillfälle att bemöta vad han eller hon sagt.

HSAN tar som regel in en kopia av din patientjournal. Du kan alltid återkalla din anmälan, t.ex. om du genom utredningen har fått tillfredställande förklaring till vad som hänt.

När ett ärende är färdigberett granskas det av medicinska experter, som är knutna till HSAN. Därefter prövar HSAN ärendet och fattar beslut. I vissa fall avgörs ärendet av ordföranden ensam efter granskning av medicinsk expert. Beslutet skickas till såväl anmälaren som den anmälde.

Beslutet kan överklagas av den som är missnöjd med utgången. Överklagande måste ske inom den tid som anges i beslutet (tre veckor efter delgivning). Kommer överklagandet in för sent prövas det inte.

HSAN kontaktuppgifter

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) Box 3539 103 69 Stockholm Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm Expeditionstid: 9-12, 13-15 Tel:08-786 99 00 Fax: 08-24 62 49 E-post: hsan@hsan.se

 

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp